fbpx

Privacy Policy – Politika pripravnosti

SRPSKA VERZIJA

Koje informacije prikupljamo i šta radimo s njima?

Kada se prijavite kao učenik ili pretplatnik (“učenik”) na naš sajt ili pripadajući kurs, kao deo procesa prijave, prikupljamo vaše lične informacije koje nam dajete, kao što su vaše ime i e-mail adresa.

E-mail marketing: možemo vam slati e-mailove o našem sajtu i pripadajućem kursu, registraciji, sadržaju kursa, napretku na kursu ili drugim ažuriranjima. Takođe možemo koristiti vašu e-mail adresu da vas obavestimo o promenama na kursu, da sprovedemo anketu o vašoj upotrebi ili da prikupimo vaše mišljenje.

Kako dobijam vaš pristanak?

Kada nam pružite lične informacije da postanete učenik na našem sajtu, obavite kupovinu ili učestvujete na kursu, to znači da pristajete da ih prikupljamo i koristimo samo u te svrhe.

Ako od vas zatražimo vaše lične informacije u drugu svrhu, kao što je marketing, direktno ćemo vas pitati za vaš izričiti pristanak ili vam pružiti priliku da kažete ne.

Kako mogu da povučem svoj pristanak?

Ako nakon pristanka promenite mišljenje, uvek možete povući svoj pristanak da vas kontaktiramo, da nastavimo da prikupljamo, koristimo ili otkrivamo vaše informacije, u bilo koje vreme, kontaktirajući nas na info@dropshippingpodrska.com ili slanjem pisma na adresu: 30 N GOULD ST STE N Sheridan WY 82801 United States.

Otkrivanje informacija

Možemo otkriti vaše lične informacije ako smo zakonski obavezni da to učinimo ili ako prekršite naše Uslove korišćenja https://dropshippingpodrska.thinkific.com/pages/terms

Thinkific

Naš kurs i sajt su smešteni na platformi Thinkific Labs Inc. (“Thinkific”). Oni nam pružaju platformu za kreiranje onlajn kursa koja nam omogućava da prodajemo naše proizvode/usluge vama.

Vaši podaci su skladišteni preko Thinkific-ove baze podataka i opšteg Thinkific-ovog aplikacijskog softvera. Vaši podaci se čuvaju na sigurnom serveru iza firewall-a.

Plaćanje:

Ako napravite kupovinu na našem sajtu, koristimo procesor plaćanja treće strane, kao što su Stripe ili PayPal. Plaćanja su šifrovana prema standardu za bezbednost podataka industrije platnih kartica (PCI-DSS). Podaci o vašoj kupovini se čuvaju samo

za vreme koliko je neophodno za završetak vaše transakcije kupovine.

Svi direktni kanali plaćanja pridržavaju se standarda koje postavlja PCI-DSS i upravlja ih Savet za standarde bezbednosti PCI-a, što je zajednički napor brendova poput Visa, MasterCard, American Express i Discover.

Zahtevi PCI-DSS-a pomažu u osiguravanju sigurne obrade informacija o platnim karticama našim sajtom i pripadajućim kursevima i njihovim pružaocima usluga.

Za više informacija, možda biste želeli da pročitate Uslove korišćenja Thinkific-a ovde https://www.thinkific.com/resources/privacy-policy/ ili Izjavu o privatnosti ovde https://www.thinkific.com/resources/terms-of-service/.

Usluge trećih strana

Uopšteno uzev, treća lica koja koristimo samo će prikupljati, koristiti i otkrivati vaše informacije u obimu neophodnom da bi nam omogućili da im pružimo usluge.

Međutim, određeni pružaoci usluga trećih strana, kao što su kapije plaćanja i drugi procesori plaćanja, imaju svoje sopstvene politike privatnosti u vezi sa informacijama koje smo dužni da im pružimo u vezi sa transakcijama vezanim za vašu kupovinu.

Za ove pružaoce, preporučujemo da pročitate njihove politike privatnosti kako biste razumeli način na koji će se vaše lične informacije obrađivati od strane tih pružalaca.

Određeni pružaoci mogu biti smešteni ili imati objekte koji su smešteni u drugoj jurisdikciji od vas ili nas. Ako odlučite da obavite transakciju koja uključuje usluge pružaoca usluga trećih strana, tada vaše informacije mogu postati predmet zakona jurisdikcija u kojima se pružalac usluga ili njegovi objekti nalaze.

Na primer, ako se nalazite u Kanadi i vaša transakcija se obrađuje preko kapije plaćanja smeštene u Sjedinjenim Državama, vaše lične informacije koje se koriste u završetku te transakcije mogu biti podložne otkrivanju u skladu sa zakonodavstvom Sjedinjenih Država, uključujući Patriot Act.

Kada napustite našu web stranicu kursa ili budete preusmereni na web stranicu ili aplikaciju treće strane, više ne podležete ovoj Politici privatnosti ili Uslovima korišćenja našeg sajta.

Linkovi

Kada kliknete na linkove na našoj web

stranici kursa, oni vas mogu usmeriti sa naše stranice. Nismo odgovorni za prakse privatnosti drugih sajtova i preporučujemo vam da pročitate njihove izjave o privatnosti.

Sigurnost

Da bismo zaštitili vaše lične informacije, preduzimamo razumne mere predostrožnosti i pratimo najbolje prakse industrije kako bismo se uverili da se informacije ne gube, ne zloupotrebljavaju, ne pristupaju im neovlašćene osobe, ne otkrivaju se, ne menjaju ili uništavaju na neprimeren način.

Ako nam pružite informacije o vašoj kreditnoj kartici, informacije se šifruju koristeći SSL tehnologiju i čuvaju se uz AES-256 šifrovanje. Iako nijedan način prenosa preko interneta ili elektronskog skladištenja nije 100% siguran, mi se pridržavamo svih zahteva PCI-DSS-a i primenjujemo dodatne opšte prihvaćene standarde industrije.

Kolačići

Prikupljamo kolačiće ili slične tehnologije praćenja. To znači informacije koje server naše web stranice prebacuje na vaš računar. Te informacije mogu se koristiti za praćenje vaše sesije na našoj web stranici. Kolačići se takođe mogu koristiti za prilagođavanje sadržaja naše web stranice za vas kao pojedinca. Ako koristite jedan od uobičajenih web preglednika Interneta, možete podesiti preglednik da vam obavesti kada dobijete kolačić ili da odbijete pristup kolačićima na vašem računaru.

Koristimo kolačiće da bismo prepoznali vaš uređaj i pružili vam personalizovano iskustvo. Takođe koristimo kolačiće da bismo povezali posete našim web stranicama sa izvorima treće strane i servirali ciljane oglase od strane Google, Facebook, Instagram i drugih trećih strana. Naši oglašivači treće strane koriste kolačiće da bi pratili vaše prethodne posete našim web stranicama i drugim mestima na Internetu kako bi vam servirali ciljane oglase. Za više informacija o ciljanim ili ponašajnim oglasima, posetite https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising.

Odjavljivanje: Možete se odjaviti od ciljanih oglasa koji se služe putem određenih oglašivača treće strane posetom stranice za Odjavljivanje Digital Advertising Alliance.

Takođe možemo koristiti automatizovane metode praćenja na našim web stranicama, u kom

unikaciji sa vama, i u našim proizvodima i uslugama, da bismo merili performanse i angažovanost.

Imajte na umu da zato što ne postoji dosledno razumevanje u industriji kako odgovoriti na signale „Do Not Track“, mi ne menjamo naše metode prikupljanja i upotrebe podataka kada detektujemo takav signal sa vašeg pregledača.

Alati za veb analizu

Možemo koristiti alate za veb analizu koji su ugrađeni u web stranicu BUSINESS NAME da bi se izmerile i prikupile anonimne informacije o sesijama.

  1. Starosna dozvola

Korišćenjem ove stranice, izjavljujete da imate najmanje punoletstvo u vašoj državi ili provinciji prebivališta ili da imate punoletstvo u vašoj državi ili provinciji prebivališta.

  1. Izmena ove Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da izmenimo ovu Politiku privatnosti u bilo koje vreme, stoga je molimo pregledajte često. Promene i pojašnjenja stupaju na snagu odmah po njihovom objavljivanju na web stranici. Ako napravimo materijalne promene u ovoj politici, obavestićemo vas ovde da je ažurirana, tako da budete svesni koje informacije prikupljamo, kako ih koristimo i u kojim okolnostima, ako ih ima, koristimo i/ili otkrivamo.

Ako naš sajt ili kurs bude stečen ili spojen sa drugom kompanijom, vaše informacije mogu biti prebačene novim vlasnicima kako bismo mogli da vam nastavimo prodavati proizvode.

PITANJA I KONTAKT INFORMACIJE

Ako biste želeli: da pristupite, ispravite, izmenite ili obrišete bilo koje lične informacije koje imamo o vama, da uložite prigovor ili jednostavno da dobijete više informacija, obratite se našem Službeniku za usklađenost privatnosti na info@dropshippingpodrska.com.

ENGLISH VERSION

1. What information do we collect and what do we do with it?

When you enroll as a student or subscriber (“learner”) on our site or related courses, as part of the enrolling process, we collect the personal information you give us such as your name and email address.

Email marketing: we may send you emails about our site and related course(s), registration, course content, your course progress or other updates. We may also use your email to inform you about changes to the course, survey you about your usage, or collect your opinion.

2. How do you get my consent?

When you provide us with personal information to become a learner on our site, make a purchase, or participate in the course, you imply that you consent to our collecting it and using it for that specific reason only.

If we ask for your personal information for a secondary reason, like marketing, we will either ask you directly for your expressed consent, or provide you with an opportunity to say no.

How do I withdraw my consent?

If after you opt-in, you change your mind, you may withdraw your consent for us to contact you, for the continued collection, use or disclosure of your information, at anytime, by contacting us at info@dropshippingpodrska.com or mailing us at: 30 N GOULD ST STE N Sheridan WY 82801 United States

3. Disclosure

We may disclose your personal information if we are required by law to do so or if you violate our Terms of Service https://dropshippingpodrska.thinkific.com/pages/terms

4. Thinkific

Our course and site is hosted by Thinkific Labs Inc. (“Thinkific”). They provide us with the online course creation platform that allow us to sell our product/services to you.

Your data is stored through Thinkific’s data storage, databases and the general Thinkific application. They store your data on a secure server behind a firewall.

Payment:

If you make a purchase on our site, we use a third party payment processor such as Stripe or Paypal. Payments are encrypted through the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Your purchase transaction data is stored only as long as is necessary to complete your purchase transaction.

All direct payment gateways adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover.

PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our site and related courses and its service providers.

For more insight, you may also want to read Thinkific’s Terms of Service here https://www.thinkific.com/resources/privacy-policy/ or Privacy Statement here https://www.thinkific.com/resources/terms-of-service/ .

5. Third Party Services

In general, the third-party providers used by us will only collect, use and disclose your information to the extent necessary to allow them to perform the services they provide to us.

However, certain third-party service providers, such as payment gateways and other payment transaction processors, have their own privacy policies in respect to the information we are required to provide to them for your purchase-related transactions.

For these providers, we recommend that you read their privacy policies so you can understand the manner in which your personal information will be handled by these providers.

Certain providers may be located in or have facilities that are located in a different jurisdiction than either you or us. If you elect to proceed with a transaction that involves the services of a third-party service provider, then your information may become subject to the laws of the jurisdiction(s) in which that service provider or its facilities are located.

As an example, if you are located in Canada and your transaction is processed by a payment gateway located in the United States, then your personal information used in completing that transaction may be subject to disclosure under United States legislation, including the Patriot Act.

Once you leave our course website or are redirected to a third-party website or application, you are no longer governed by this Privacy Policy or our website’s Terms of Service.

Links

When you click on links on our course site, they may direct you away from our site. We are not responsible for the privacy practices of other sites and encourage you to read their privacy statements.

6. Security

To protect your personal information, we take reasonable precautions and follow industry best practices to make sure it is not inappropriately lost, misused, accessed, disclosed, altered or destroyed.

If you provide us with your credit card information, the information is encrypted using secure socket layer technology (SSL) and stored with a AES-256 encryption.  Although no method of transmission over the Internet or electronic storage is 100% secure, we follow all PCI-DSS requirements and implement additional generally accepted industry standards.

Cookies

We collect cookies or similar tracking technologies. This means information that our website’s server transfers to your computer. This information can be used to track your session on our website. Cookies may also be used to customize our website content for you as an individual. If you are using one of the common Internet web browsers, you can set up your browser to either let you know when you receive a cookie or to deny cookie access to your computer.

  • We use cookies to recognize your device and provide you with a personalized experience.
  • We also use cookies to attribute visits to our websites to third-party sources and to serve targeted ads from Google, Facebook, Instagram and other third-party vendors.
  • Our third-party advertisers use cookies to track your prior visits to our websites and elsewhere on the Internet in order to serve you targeted ads. For more information about targeted or behavioral advertising, please visit https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising.
  • Opting out: You can opt out of targeted ads served via specific third-party vendors by visiting the Digital Advertising Alliance’s Opt-Out page.
  • We may also use automated tracking methods on our websites, in communications with you, and in our products and services, to measure performance and engagement.
  • Please note that because there is no consistent industry understanding of how to respond to “Do Not Track” signals, we do not alter our data collection and usage practices when we detect such a signal from your browser.

Web Analysis Tools

We may use web analysis tools that are built into the BUSINESS NAME website to measure and collect anonymous session information.

7. Age of Consent

By using this site, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence.

8. Changes to this Privacy Policy

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it.

If our site or course is acquired or merged with another company, your information may be transferred to the new owners so that we may continue to sell products to you.

QUESTIONS AND CONTACT INFORMATION

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, register a complaint, or simply want more information contact our Privacy Compliance Officer at info@dropshippingpodrska.com